Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. DEFINITIES

1. Bo Vertelt: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden, Ernst-Jan en Joyce van Wijk

2. Deelnemer: de wederpartij van Bo Vertelt die een product of dienst afneemt.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Bo Vertelt als opdrachtnemer optreedt.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Bo Vertelt uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn.

3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Sessies en trajecten

1. Ondernemingen, organisaties en particulieren die sessies of trajecten bij Bo Vertelt aanvragen, ontvangen een vrijblijvende offerte. Wanneer zij mondeling of schriftelijk te kennen

hebben gegeven de activiteit aan te kopen, is de overeenkomst definitief na betaling van de factuur, welke voorafgaand aan de activiteiten betaald dient te worden. Het deelnemen aan de activiteiten van Bo Vertelt is geheel voor eigen risico. Jongeren tot 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Bij twijfel aan de eigen gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

2. Bo Vertelt verplicht zich de coaching en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

3. Bo Vertelt draagt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan activiteiten door Bo Vertelt gegeven.

4. Bo Vertelt is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan de eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Bo Vertelt, dienen te worden vergoed.

Artikel 4. SESSIES EN TRAJECTEN

1. Ondernemingen, organisaties en particulieren die incompany sessies of trajecten bij Bo Vertelt aanvragen, ontvangen een vrijblijvende offerte. Wanneer zij mondeling of schriftelijk te kennen hebben gegeven de sessie of het traject aan te kopen is de training definitief na betaling van de factuur, welke voorafgaand aan het traject betaald dient te worden.

2. In het geval er bij deelname aan een sessie of traject bij Bo Vertelt een kennismakingsgesprek vooraf gaat aan deelname, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit gesprek.

3. Het staat Bo vertelt vrij om op basis van het kennismakingsgesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan een sessie of traject.

4. Deelnemers zijn ingeschreven voor een sessie of traject wanneer ze schriftelijk te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een sessie of traject met de vraag of Bo Vertelt de inschrijving en factuur administratief willen afhandelen.

5. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. De deelnemer kan uitsluitend aan de training deelnemen als vooraf de factuur is voldaan binnen de betalingstermijn.

6. Met deelnemers die vooraf duidelijk te kennen geven het volledige bedrag niet in één keer te kunnen betalen worden individuele afspraken rondom gespreide betaling gemaakt.

7. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

8. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

9. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Bo Vertelt dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de betaling verlaat is.

10. Annuleren van een training kan alleen schriftelijk of per e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving heeft de deelnemer bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering.

11. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

12. Het verzetten of verschuiven van deelname aan een sessie of traject naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Bo vertelt.

13. Bo vertelt heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere afspraak data, met opgave van redenen, te verzetten.

Artikel 5. INDIVIDUELE CONSULTEN (JONGEREN)COACH

1. Onder individuele consulten (jongeren)coach wordt coaching en individuele begeleidingstrajecten verstaan, onder begeleiding van coaches Ernst-Jan en Joyce van Wijk. Zowel losse sessies als trajecten.

2. Voor aanvang van een individueel traject vindt een gratis en vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

3. Indien de deelnemer een persoonlijk kennismakingsgesprek wenst, geldt de prijs van een kennismakingsgesprek.

4. Het staat Bo Vertelt vrij om op basis van het kennismakingsgesprek te besluiten de deelnemer niet te laten deelnemen aan een coachtraject.

5. Na aanvang van het kennismakingsconsult ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

6. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

7. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

8. Bij voortijdig afbreken of missen van afspraken vindt geen restitutie plaats.

9. Individuele afspraken kunnen tot maximaal 24 uur voor aanvang worden afgezegd per telefoon.

10. Het verzetten of verschuiven van afspraken naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Bo Vertelt.

11. Bo Vertelt heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele afspraak, zonder opgave van redenen, te verzetten.

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID

1. Het deelnemen aan de activiteiten van Bo Vertelt is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan de gezondheid van de deelnemer wordt geadviseerd om de huisarts te raadplegen. De specifieke klacht van een deelnemer dient gedeeld te worden met de docent. De deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk.

2. Bo Vertelt verplicht zich de activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Bo vertelt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel alsmede indirecte gevolgen daarvan, ten gevolge van deelname aan de activiteiten van Bo Vertelt.

3. Bo vertelt is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan de eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer aan eigendommen van Bo Vertelt te worden toegebracht, dienen te worden vergoed door de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 7. KLACHTENREGELEMENT

1. Bij Bo Vertelt wordt gewerkt volgens een aantal afspraken over, eerlijkheid, openheid, vertrouwen en respect. Een gevoel van veiligheid bieden aan iedere deelnemer is altijd de eerste intentie.

2. Ernst-Jan en Joyce van Wijk, eigenaren van Bo Vertelt, houden zich aan de ethische code voor coaches volgens Sonnevelt opleidingen en de stichting AAIZOO. Bij een klacht over de werkwijze van Ernst-Jan of Joyce van Wijk kunt u dit met hen bespreken, zodat we samen kunnen kijken wat er nodig is om de klacht te herstellen.

Artikel 8. COPYRIGHT EN RECHTEN

1. Alle teksten op de website en in blogs van Bo Vertelt (tenzij expliciet vermeld) zijn het exclusieve eigendom van Bo Vertelt en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Alle teksten op de website en in blogs van Bo Vertelt (tenzij expliciet vermeld) alsmede alle materialen, teksten, audio instructies en cursusmaterialen die worden verstrekt tijdens coaching zijn het exclusieve eigendom van Bo vertelt en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermeldingen vermelding van de website www.bovertelt.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave.

Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00